www.naukaigospodarka.pl

Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie

Drukuj PDF

artykulyMarek Szarucki*, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa są przydatne zarówno do ustanowienia publicznej polityki innowacyjnej, jak i celów naukowych. Mają one również ogromne znaczenie dla menedżerów1. Ocena innowacji stanowi jedno z ważniejszych zadań i zarazem wyzwań współczesnych praktyków i teoretyków omawianego zagadnienia. Poniżej scharakteryzowane zostaną wybrane metody badawcze wykorzystywane do pomiaru innowacji oraz innowacyjności.

Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić siedem sposobów pomiaru innowacji i innowacyjności: 1) opis innowacji, 2) ustalenie liczby innowacji, 3) ankietowanie w innowacyjnych przedsiębiorstwach, 4) ustalenie liczby wydanych patentów, 5) oszacowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, 6) analiza porównawcza oparta na Metodologii Oslo oraz 7) obliczenie współczynnika innowacyjności.

Pierwszy z wymienionych sposobów pomiaru innowacji i innowacyjności to opis innowacji. Jego zaletą jest możliwość przedstawienia szczegółów innowacji; najpoważniejszą wadę natomiast stanowi fakt, iż opis jest dość czasochłonny i nasycony danymi technicznymi. Jednym z lepszych przykładów może być charakterystyka komputerów personalnych na podstawie prędkości procesora, pamięci RAM czy parametrów dysku twardego.

Drugą metodą pomiaru innowacyjności jest ustalanie liczby innowacji. Metoda ta zaproponowana została przez jednego z pionierów w zakresie badań nad innowacjami, Ch. Freemana w Sussex University w Wielkiej Brytanii. Stosowanie jej do liczenia wszystkich istotnych wynalazków, które powstały w różnych sektorach gospodarki, pozwoliło uzyskać pełny obraz skali działalności innowacyjnej. Niemniej jednak ten sposób pomiaru nie jest dość dokładny, dlatego od roku 1984 zaprzestano jego stosowania2.

Wykorzystanie ankiet jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod do badania innowacyjności i innowacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej (CIS ? Community Innovation Survey)3. W innych krajach również prowadzone są różnorodne badania ankietowe w celu ustalenia najważniejszych czynników wpływających na procesy tworzenia i wykorzystania innowacji. Choć metoda ta nie daje zbyt precyzyjnych wyników, pomaga ona stworzyć dosyć klarowny obraz poziomu intensywności innowacji w różnych sektorach gospodarki. Jednym z mankamentów tego rodzaju badań mogą być błędne odpowiedzi respondentów oraz niewystarczająca sumienność w ich udzielaniu4.

Kolejnym sposobem pomiaru poziomu innowacyjności i innowacji jest prowadzenie statystyki wydanych patentów. Tego rodzaju informacje udzielane są przez odpowiednie instytucje, np. urzędy patentowe w USA, Wielkiej Brytanii czy w innych krajach Unii Europejskiej5. Gromadzenie danych, mające na celu ocenę poziomu innowacyjności według sektorów, pochłania dość dużo czasu. Największym mankamentem tej metody jest fakt, iż obliczanie patentów nie jest tożsame z liczeniem innowacji. Dotyczy raczej ustalenia liczby wynalazków, które zostały opatentowane. Często w trakcie pomiaru brane są pod uwagę wynalazki nie mające dużej wartości komercyjnej. W niektórych sektorach ponadto
(np. w przemyśle farmaceutycznym czy chemicznym) patenty mają bardzo duże znaczenie w zapewnieniu ochrony ważnych wynalazków; z kolei w innych nie odgrywają one większej roli.. Jednak z uwagi na potrzebę uzyskania użytecznej i prawdziwej informacji na temat rozwoju technologii oraz aktywności innowacyjnej, przyznawanie patentów nabiera coraz większego znaczenia w organizacjach komercyjnych oraz w gospodarce opartej na wiedzy6.

Szacowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową (research and development) jest kolejnym sposobem pomiaru innowacji oraz innowacyjności. Na przykład wiele dużych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii ma obowiązek podawania informacji na temat wydatków przeznaczanych na badania i rozwój. Oczywiście metoda ta również ma swoje wady. Po pierwsze, nie wszystkie firmy zgłaszają informacje o nakładach poniesionych na B+R, co nie znaczy, że przedsiębiorstwa te nie wdrażają żadnych innowacji. Po drugie, pomyślnie wprowadzone unowocześnienia niekoniecznie odzwierciedlone są przez wspomniane nakłady, ponieważ generują dodatkowe koszty związane z modelowaniem czy przeprowadzaniem prób. Wysoki poziom badań i rozwoju nie zawsze też odzwierciedla wysoki poziom innowacyjności. Niektóre przedsiębiorstwa nie uwzględniają w swoich obliczeniach tego rodzaju nakładów, żeby uniknąć wizerunku firm o podwyższonym ryzyku, co w efekcie doprowadziłoby do spadku ceny ich akcji (jeżeli przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie papierów wartościowych). Zatem informacje o wydatkach na badania i rozwój nie zawsze dokładnie odzwierciedlają poziom innowacyjności7.

Analiza porównawcza oparta na Metodologii Oslo (Oslo Manual)8 ma na celu zharmonizowanie badań ilościowych w zakresie badań innowacji i innowacyjności. Podręcznik z Oslo zawiera wskazówki ?metodologiczne dotyczące badań statystycznych innowacji technologicznych (działalności innowacyjnej) tzw. metodą podmiotową (tematem badań jest działalność innowacyjna i zachowania innowacyjne przedsiębiorstwa jako całości) w sektorze przedsiębiorstw (Business Enterprise Sector) w przemyśle i w tzw. sektorze usług rynkowych, opracowane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przez ekspertów OECD?9. Podręcznik ten zawiera również informacje na temat zróżnicowania stopnia innowacji, co pozwala określić odmienności między podmiotami tworzącymi innowacje (innovation creators) a tymi, które je tylko wykorzystują (innovation adopters),10 ocenić poziom dyfuzji innowacji oraz zidentyfikować liderów rynkowych oraz naśladowców11.

Szacowanie współczynnika innowacyjności (Summary Innovation Index) stanowi ostatni z wymienionych wyżej sposobów pomiaru innowacji. Jest to jeden z ważniejszych wskaźników w badaniu procesów innowacyjnych i ich przejawu w różnych krajach, umożliwiający dokonanie analizy porównawczej12. Ekonomiści na całym świecie szacują indeks innowacji zarówno dla kraju, jak i regionu czy nawet jeszcze mniejszego obszaru według odpowiednio dobranych kryteriów. Do analizy najczęściej używane są takie wskaźniki, jak zasięg prowadzonych badań, wydajność przemysłu, rozwój technologii i siły roboczej, badania i rozwój uczelni wyższych, technologii oraz przedsiębiorstw komercyjnych, generowanie dobrobytu czy inwestycje kapitałowe13.

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, iż badanie poziomu innowacyjności nie jest zadaniem łatwym z uwagi na różnorodne problemy metodyczne. Niemniej jednak ? w zależności od celu badania ? punktem wyjścia metody badawczej oraz poprawnie skonstruowanego miernika powinno być zdefiniowanie zjawisk istotnych dla opisywanego obszaru oraz zrozumienie ich logiki. Równie ważne jest określenie celowości budowy miernika, sposobu posługiwania się nim w procesie badawczym, a także ?umiejętność interpretowania uzyskiwanych wskaźników i zależności występujących między nimi?14. Przedstawione powyżej sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności nie wyczerpują omawianego zagadnienia, niemniej jednak zachęcają do podjęcia dalszych badań w tym zakresie.
* Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

1 W.K. Szałkiewicz, Dynamiczny wskaźnik innowacyjności, ?Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa?, nr 2, 2010, s. 12.

2 Zob. G.M.P. Swann, The Economics of Innovation: an Introduction, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2009.

3 Międzynarodowy program badań statystycznych innowacji, realizowany z inicjatywy i pod egidą Komisji Europejskiej. Zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis

4 A. Martensen, J.J. Dahlgaard, S.M. Park-Dahlgaard, L. Gronholdt, Measuring and diagnosing innovation excellence ? Simple contra advanced approaches: a Danish study, ?Measuring Business Excellence?, vol. 11, no. 4, pp.51-65.

5 Np. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, www.uprp.pl

6 J.C. Guan, X. Gao, Exploring the h ? index at patent level, ?Journal of the American Society for Information Science and Technology?, vol. 60, no. 1, 2009, pp.35-40.

7 G.M.P. Swann, The Economics of Innovation?, op. cit.

8 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD and Eurostat, 2005, s. 16.

9 Regionalny System Innowacji, www.rsi.org.pl [25.03.2011]

10 Zob. M. Szarucki, Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji, www.naukaigospodarka.pl, 30.03.2011.

11 C. Bloch, V. Lopez-Bassols, ?Innovation Indicators? in: Innovation in firms: a microeconomic perspective, OECD 2009, s. 21 i następne.

12 T. Read, Getting a handle on innovation, ?States Legislatures?, vol. 35, no. 2, 2009, p.9.

13 L. Lofton, MTA sees improvement in Annual Innovation Index, ?Mississippi Business Journal?, vol. 28, no. 33, 2006, pp.25-26.

14 L. Białoń, ?Mierniki aktywności innowacyjnej firm?, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010, s. 184.

viagra effets secondaires - buyfrviagra.com - problèmes sexuels peut commencer dÊbut dans un vie ou ils seront souvent suite Offres satisfaisant et satisfaisant sexe . Un problème peut dÊvelopper après un certain temps, voire peut se produire soudainement immÊdiatement en ensemble pas capable et participer à plusieurs pÊriodes de la sexuelle acte à caractère sexuel. La cause de l' questions sexuelles pourrait être physique , mental ou la fois . Psychologique facteurs qui influent sur le sexe inclure à la fois interpersonnelle problèmes et psychologique problèmes de santÊ mentale au sein de l' intÊrieur personnel uniques. Interpersonnelles troubles complications comprennent matrimonial ou peut-être difficultÊs ou carence de et entre concernant partenaires. PrivÊ particulières problèmes psychologiques inclure des choses comme la dÊpression, sexuelle remords ou prÊcÊdente choc. . CommunautÊ peut sembler maladroit de parler utilisant votre mÊdecin par rapport à dysfonction Êrectile problèmes Êrectiles , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une Êvaluation | une Êvaluation}. Complications ou se maintient pourrait être une signaux de Êtat de santÊ dont traitement , y compris maladie de coeur ou terriblement contrôlÊ diabète . Traiter un sous-jacent pourrait être pour aider à inverser votre problèmes Êrectiles .

viagra effets secondaires - - problèmes sexuels peut commencer dÊbut dans un vie ou ils seront souvent suite Offres satisfaisant et satisfaisant sexe . Un problème peut dÊvelopper après un certain temps, voire peut se produire soudainement immÊdiatement en ensemble pas capable et participer à plusieurs pÊriodes de la sexuelle acte à caractère sexuel. La cause de l' questions sexuelles pourrait être physique , mental ou la fois . Psychologique facteurs qui influent sur le sexe inclure à la fois interpersonnelle problèmes et psychologique problèmes de santÊ mentale au sein de l' intÊrieur personnel uniques. Interpersonnelles troubles complications comprennent matrimonial ou peut-être difficultÊs ou carence de et entre concernant partenaires. PrivÊ particulières problèmes psychologiques inclure des choses comme la dÊpression, sexuelle remords ou prÊcÊdente choc. . CommunautÊ peut sembler maladroit de parler utilisant votre mÊdecin par rapport à dysfonction Êrectile problèmes Êrectiles , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une Êvaluation | une Êvaluation}. Complications ou se maintient pourrait être une signaux de Êtat de santÊ dont traitement , y compris maladie de coeur ou terriblement contrôlÊ diabète . Traiter un sous-jacent pourrait être pour aider à inverser votre problèmes Êrectiles .

viagra cialis - buyfrviagra.com - problèmes sexuels peut commencer dÊbut dans un vie ou ils seront souvent suite Offres satisfaisant et satisfaisant sexe . Un problème peut dÊvelopper après un certain temps, voire peut se produire soudainement immÊdiatement en ensemble pas capable et participer à plusieurs pÊriodes de la sexuelle acte à caractère sexuel. La cause de l' questions sexuelles pourrait être physique , mental ou la fois . Psychologique facteurs qui influent sur le sexe inclure à la fois interpersonnelle problèmes et psychologique problèmes de santÊ mentale au sein de l' intÊrieur personnel uniques. Interpersonnelles troubles complications comprennent matrimonial ou peut-être difficultÊs ou carence de et entre concernant partenaires. PrivÊ particulières problèmes psychologiques inclure des choses comme la dÊpression, sexuelle remords ou prÊcÊdente choc. . CommunautÊ peut sembler maladroit de parler utilisant votre mÊdecin par rapport à dysfonction Êrectile problèmes Êrectiles , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une Êvaluation | une Êvaluation}. Complications ou se maintient pourrait être une signaux de Êtat de santÊ dont traitement , y compris maladie de coeur ou terriblement contrôlÊ diabète . Traiter un sous-jacent pourrait être pour aider à inverser votre problèmes Êrectiles .

 
strony www tarnów agencja reklamowa kraków decoupage

Wybierz język

Polish English French Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Archiwalne numery Kwartalnika

3 4

Wyszukiwarka

Informacje dla autorów

Ostatnie Artykuły

Subskrypcja

Zapis się do subskrypcji

koszulki patriotyczne rozliczenie pit tarnów alimenty tarnów rozwód tarnów
statystyka